top of page

Polityka Prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem firmy
Projekt35 jest Łukasz Zyśk z siedzibą w Wyszkowie, zwany dalej „Administratorem”
i będący jednocześnie Usługodawcą firmy Projekt 35.
Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta)/Użytkownika są przetwarzane zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „Rozporządzeniem”, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane
są przetwarzane zgodnie z prawem.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
 

Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
-Nawiązanie kontaktu między Usługodawcą i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Fotograficznych oraz w celach marketingowych.
-Prezentacja portfolio Usługodawcy, które prezentuje poziom
i zakres wykonywanych Usług Fotograficznych.
-Umieszczanie treści interesujących i atrakcyjnych dla Usługobiorców (Klientów).

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość). Podanie danych osobowych, o których mowa jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do świadczenia usług przez Usługodawcę.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
 

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę www.projekt35.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia odwiedzono stronę).
Strona internetowa może wykorzystywać Pliki Cookies w celu poprawy komfortu użytkowania strony oraz w celu tworzenia statystyk,
które umożliwiają Usługodawcy ulepszanie zawartości jego strony.
W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).’Stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików Cookies lub
do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
 

Podstawa przetwarzania danych wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę (Klienta) w celu zlecenia Usługi Fotograficznej Usługodawcy. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy (Klienta) jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca (Klient) jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych
w celu marketingu bezpośredniego Usługobiorca (Klient) wyraża na to zgodę poprzez podpis
w wyznaczonym do tego miejscu w umowie.

 

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
 

Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w oparciu o wycofaną zgodę przed jej cofnięciem a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do czasu ustania podstawy przetwarzania danych osobowych.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zapewnia stopień bezpieczeństwa danych osobowych uwzględniający stan wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.
Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
Dostęp do galerii internetowych jedynie po podaniu loginu i hasła ustalanego indywidualnie dla każdego.

bottom of page